Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

Loterijas noteikumi

Loterijas “Laimē zelta kaklarotu ar briljantu” noteikumi

1) Loterijas rīkotājs: SIA “Avantis Publishing”, reģ.nr. 40203062607, Blaumaņa iela 38/40-1, Rīga, LV-1011;
2) Loterijas organizētājs: SIA “Avantis Publishing”, reģ.nr. 40203062607, Blaumaņa iela 38/40-1, Rīga, LV-1011;
3) loterijas tiek organizēta visā Latvijas teritorijā interneta vietnē www.tavidimanti.lv
4) loterijas norises sākuma datums ir 2022.gada 10.jūnijs un beigu datums ir 2022.gada 11.jūlijs;
5) Balvu fonds- zelta kaklarota ar briljantu Eur 450,00 vērtībā.
6) Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Aptuvenas izredzes laimēt – 1/100
7) Lai piedalītos Loterijā interneta vietnē www.tavidimanti.lv visā Latvijas Republikas teritorijā laikā no 2022. gada 10.jūnija līdz 2022. gada 10.jūlijam plkst. 23.59 kopā vai atsevišķi jāiegādājas Gundegas Rozes grāmata “Dimanti tavā pagalmā 2.grāmata”. Veicot pasūtījumu, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs, kā arī jāapliecina vēlme piedalīties loterijā. Atsevišķa reģistrācijai loterijai nav nepieciešama. Apstiprinātā pasūtījuma numurs ir loterijas dalībnieka reģistrācijas numurs.
Veicot pasūtījumu, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tas sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
Viens Loterijas dalībnieks var piedalīties loterijā neierobežotu reižu skaitu, tā palielinot savas izredzes laimēt.
8) Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējam netiek segti.
9) Pasūtījumus ar piedalīšanos Loterijā var veikt līdz 2022.gada 10.jūlijam plkst. 23.59
10) loterijā laimējušo personu noteikšanas kartība, vieta un datums

Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina balvu organizētājs SIA „Avantis Publishing” Blaumaņa iela 38/40-1, Rīgā. Izloze tiks veikta Rīgā, Blaumaņa iela 38/40-1, “Avantis Publishing” telpās 2022.gada 11.jūlijā pulksten 14:00.

11) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

Loterijā laimējušo personu izsludināšanā notiks Rīgā, Blaumaņa iela 38/40-1, “Avantis Publishing” telpās 2022.gada 11.jūlijā.
Izlozes uzvarētāja vārds tiks publicēts www.tavidimanti.lv līdz 2022.gada 17.jūlijam

12) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt;
Balva uzvarētājam tiek nodota Rīgā, SIA “Avantis Publishing” birojā, Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, iepriekš vienojoties par saņemšanas laiku, līdz 2022.gada 31.jūlijam. Uzvarētāja pienākums ir uzrādīt personas apliecinošo dokumentu un parakstīties par balvas saņemšanu.

Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt norādīto personas dokumentu, un redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
Pēc balvas saņemšanas un apliecinājuma parakstīšanas, balvas ieguvējs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

13) informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi iesniedzamas rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Avantis Publishing”, Blaumaņa iela 38/40-1 Rīga, LV-1011, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@tavidimanti.lv līdz 2022. gada 22.jūlijam ar norādi LOTERIJA pilnībā̄ izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
2. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2022. gada 22.jūlija, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kartībā̄.

14) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

Loterijā nevar piedalīties SIA „Avantis Publishing darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētājs, turpmāk – balvu ieguvējs, apstiprina parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā̄, ja tiek konstatēts, ka noradītā uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.

Mastercard VISA Maestro ID Check VISA Secure Swedbank